ราชการ

ตำรวจ

รัฐวิสาหกิจ

คำที่ต้องการค้นหา

10,000 งานทั้งหมด

 • งานราชการ
 • สอบตำรวจ
 • สอบทหาร
 • พนักงานราชการ
 • ลูกจ้าง
 • งาน ป.6
 • งาน ม.3
 • งาน ม.6
 • งาน ปวช.
 • งาน ปวส.
 • งาน ป.ตรี
 • งาน ป.โท

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม 2564

ประกาศสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1)วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือสูงกว่า
2) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะความชำนาญด้านงานกราฟฟิก งานออกแบบ ด้านมัลติมีเดียถ่ายภาพ ตัดต่อวีดิโอ
3) มีทักษะในการเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป เว็ปไซด์

2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางบริหารธุรกิจ เลขานุการ/คอมพิวเตอร์/หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงที่สามารถปฏิบัติงานธุรการได้
2) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office ในระดับดี

3 ตำแหน่งพนักงานดูแลสถานที่
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น

4 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
2) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความชำนาญในหน้าที่
3) มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

5 ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) วุฒิการศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป

6 ตำแหน่งนักการภารโรง
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิการศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ
3. ขยัน มีใจรักบริการ

การับสมัครสอบ
ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 จังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 94 หมู่ 5 ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ทาง โทรศัพท์หมายเลข 0-5540-6009 หรือทางเว็ปไซด์ http://www.tps0-8.m-society.go.th โดยผู้สมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ถูกต้อง ครบถ้วนพร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริง และสำเนารับรอง ความถูกต้องอย่างละ 1 ชุด มายืนในวันรับสมัคร โดยผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของ : ตนเองว่าถูกต้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติในตำแหน่งที่สมัครนั้น หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัคร สอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน การรับสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

401338422

กองบินตำรวจ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา

กองบินตำรวจ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 ตุลาคม 2564

กองบินตำรวจ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัด กองบินตำรวจ พ.ศ.2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ช่างอากาศยาน (สบ 1) กลุ่มงานช่างอากาศยาน กองบินตำรวจ 2 ตำแหน่ง วุฒิ ป.โท (ตำแหน่งเลขที่ 0105 32443 0306 และ 0105 32443 0307)

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ อาคารสโมสรกองบินตำรวจ ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
หากผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานธุรการและกำลังพล ฝ่ายอำนวยการ กองบินตำรวจ ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หมายเลข โทรศัพท์ 0 2510 9464 ในวันและเวลาราชการ

dynamic01102564

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ตุลาคม 2564

ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 16,830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม / วิทยาศาสตร์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1. ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนแบบราง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ผ่านการอบรม และจัดทำระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย OHSAS 18000 หรือมาตรฐานอื่นๆ
3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเดินรถไฟฟ้าสากล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. เข้าใจและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
6. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างดี

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.srtet.co.th หัวข้อประกาศรับสมัครงานเท่านั้น

ก.ค.ศ. ไฟเขียว จัดสอบครูผู้ช่วย ‘ตรีนุช’ เผยสามารถเข้าสอบในจังหวัดที่พักอาศัย ไม่ต้องเดินทาง

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งที่ผ่านมา สพฐ.เปิดรับสมัครครูผู้ช่วยเรียบร้อยแล้ว แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดสอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ที่ประชุมจึงมอบให้ สพฐ.ไปดำเนินการจัดสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ การใดที่ กศจ. ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 14/2564 ไปแล้วให้ส่งมอบให้ สพฐ.ดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตามให้ ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้แล้ว แจ้งความประสงค์ในการเข้าสอบในจังหวัดที่ตนเองพักอาศัยในปัจจุบัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้เข้าสอบในการเดินทางไปสอบในจังหวัดที่ได้ยื่นใบสมัครไว้

 

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบร่างระเบียบ ก.ค.ศ. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษจากสภาพการทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ….โดยกำหนดให้สำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน สำหรับครูที่มีสมรรถนะสูง และครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร เสี่ยงภัย และพื้นที่พิเศษ ซึ่ง ก.ค.ศ.นำข้อมูลที่ได้ศึกษาจากการลงพื้นที่เพื่อดูสภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จริงมาวิเคราะห์และพิจารณาแนวทางกำหนดอัตราเงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องปฏิบัติงาน ด้วยความเสียสละ อดทนสูง มีความยากลำบาก ตรากตรำในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนต้องใช้ความรู้ ความชำนาญ และความเอาใจใส่ต่อผู้เรียนเป็นพิเศษ ซึ่งสมควรกำหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษ เนื่องจากที่ผ่านมากลุ่มครูในพื้นที่ทุรกันดารไม่ได้รับเงินพิเศษเพิ่มเติมแต่อย่างใด โดยจากนี้ ก.ค.ศ.จะอนุมัติให้อัตราเงินเพิ่ม 3,000 บาทต่อเดือน โดยจะจ่ายเป็นรายเดือนลักษณะจ่ายควบกับเงินเดือน ซึ่งตนจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

ขอบคุณ  ไทยโพส 

ด่วนที่สุด การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ผู้บริหารการศึกษา

ด่วนที่สุด การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ผู้บริหารการศึกษา

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4268 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

เอกสารประกาศต้นฉบับ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ [ซีพี] และบริษัทในเครือ เปิดรับสมัครพนักงานประจำ จำนวนมาก เช็คตำแหน่งงานว่าง กรุงเทพและต่างจังหวัด

บริษัทวันนี้ โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือซีพี ครั้งนี้มีตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับ จำนวน 83 ตำแหน่ง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ทุกสาขาวิชาชีพ ปฏิบัติเป็นพนักงานประจำทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานซีพี ตามประกาศรับสมัครงานบริษัทดังกล่าว ให้คลิ่กลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

ร่วมงานกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี)

 1. เจ้าหน้าที่คลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ (ลาดกระบัง)
 2. เจ้าหน้าที่ วิศวกร
 3. เจ้าหน้าที่บัญชี
 4. CP ALL NEW GEN
 5. เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กร ศูนย์กระจายสินค้า (DC.สุวรรณภูมิ)
 6. พนักงานร้านกาแฟ สาขา โลตัส นครพนม
 7. เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (ประจำพื้นที่บางบัวทอง,ชลบุรี )
 8. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
 9. ผู้จัดการแผนกการตลาดและบริหารผลิตภัณฑ์
 10. ผู้จัดการ สาขา โรงงานมีนบุรี 1
 11. ช่างเทคนิคไฟฟ้า ประจำศูนย์ เชียงราย
 12. Analytical Statistics Officer
 13. พนักงานร้านกาแฟ สาขาเทเวศร์
 14. Senior Technical Officer – Product Development
 15. Call center
 16. พนักงานร้านกาแฟ สาขา ม.วลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
 17. เจ้าหน้าที่บัญชี
 18. เจ้าหน้าที่ Food Science
 19. พนักงานจัดสินค้า
 20. ช่างเทคนิคไฟฟ้า,ช่างเครื่องปรับอากาศ (กรุงเทพฯ)
 21. chef อาหารไทยและยุโรป
 22. พนักงาน Audit (สีลม, สาทร,อนุเสาวรีย์,นนทบุรี,สุขุมวิท,ประตูน้ำ)
 23. พนักงานประจำร้านกาแฟสาขา cp ram ลาดหลุมแก้ว ด่วน
 24. พนักงานเดลิเวรี่ส่งเครื่องดื่ม
 25. พนักงานร้านกาแฟ สาขา Makro เพชรบุรี
 26. IT Support/Programmer
 27. Chef Bakery
 28. เจ้าหน้าที่ศูนย์กระจายสินค้าสำโรง (หลังอิมพีเรียลสําโรง)
 29. เจ้าหน้าที่ วิทยากร
 30. Coffee Master (สนับสนุนร้านกาแฟ)
 31. ช่างเทคนิค สาขา ลำปาง
 32. ช่างเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประจำ สุรินทร์
 33. จัดซื้อในประเทศ
 34. พนักงานไลฟ์ Live (สด)
 35. เจ้าหน้าที่ Programmer
 36. เจ้าหน้าที่ Call Center
 37. พนักงานจัดสินค้า
 38. ช่างเทคนิคไฟฟ้า สาขาพะเยา
 39. พนักงานครัวกลาง
 40. ช่างเทคนิคไฟฟ้า ศูนย์ปราจีนบุรี
 41. Content Creator – Social Media
 42. เจ้าหน้าที่ขาย Sale Officer
 43. เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กร
 44. หนักงานร้านกาแฟ สาขา Makro ศรีนครินทร์
 45. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)
 46. เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ (Location)
 47. พนักงานขายผลิตภัณฑ์ประจำกรุงเทพและปริมณฑล
 48. ช่างเทคนิคไฟฟ้า จ.นครปฐม
 49. เจ้าหน้าที่ขาย Sale Officer
 50. พนักงานร้านกาแฟ สาขา ตลาดน้ำ4ภาค พัทยา
 51. เจ้าหน้าที่บริหารคลังสินค้า
 52. พนักงานประจำร้านกาแฟ สาขา cp tower3 (พญาไท)
 53. ช่างเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (พระราม3)
 54. เจ้าหน้าที่ Helpdesk
 55. เจ้าหน้าที่จัดส่งขาออก ( ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกชลบุรี)
 56. เจ้าหน้าที่ Helpdesk
 57. พนักงานร้านกาแฟ สาขาโรงพยาบาลเชียงใหม่
 58. HR Business Partner
 59. วิทยาศาสตร์การอาหาร (หลายตำแหน่ง ประจำลาดหลุมแก้วและลาดกระบัง))
 60. พนักงานร้านกาแฟ สาขา Lotus สุขาภิบาล 3
 61. วิทยากรด้านไฟฟ้า
 62. ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประจำ พระราม3
 63. เจ้าหน้าที่ Location (สำรวจพื้นที่ตั้งร้าน)
 64. Developer
 65. พนักงานร้านกาแฟ สาขา อสมท. (พระราม 9)
 66. พนักงานร้านกาแฟ สาขา แมคโครหัวทะเล จ.โคราช
 67. พนักงานประจำศูนย์อาหาร Makro สาทร
 68. พนักงานเติมสินค้า จ.เชียงใหม่
 69. พนักงานร้านกาแฟ สาขา MRT หัวลำโพง
 70. ช่างเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ สัตหีบ,ชลบุรี
 71. พนักงานร้านกาแฟ สาขา Makro สุขสวัสดิ์
 72. เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (สัญญาจ้าง) จ.ปราจีนบุรี
 73. พนักงานร้านกาแฟ สาขา Lotus พระราม3
 74. พนักงานร้านกาแฟ สาขา รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
 75. ผู้จัดการเเผนกผลิต
 76. พนักงานประจำร้านกาแฟ สาขา Makro มหาสารคาม
 77. พนักงานเติมสินค้า จ.โคราช
 78. พนักงานร้านกาแฟ สาขา Makro นครอินทร์
 79. พนักงานประจำร้านกาแฟ สาขา Makro ประจวบคีรีขันธ์
 80. ช่างเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประจำ จ. ภูเก็ต
 81. พนักงานรายเดือนฝ่ายผลิต
 82. พนักงานร้านกาแฟ สาขา คลังสินค้า7-11 บางบัวทอง
 83. พนักงานร้านกาแฟ สาขา True Tower (รัชดา)

คลิก>>>สมัครงานบริษัท ซีพี

แขวงทางหลวงชนบท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2564

แขวงทางหลวงชนบทน่าน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2564

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา, เจ้าพนักงานธุรการ, นายช่างเครื่องกล, นายช่างไฟฟ้า และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง นายช่างโยธา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ สถาปัตยกรรม

2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขา การบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ สาขาวิชาอื่นๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

3 ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขา เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน

4 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

5 ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา ช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความ รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และเป็นผู้มี ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2 กรณีไม่มีวุฒิ ตามข้อ 1 ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

การับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทน่าน เลขที่ 21/1 หมู่ที่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โทร.0-54 71 6177 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และ ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.30 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

1632721589

กรมประมง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่วันที่ 15 – 23 กันยายน 2564

กรมประมง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่วันที่ 15 – 23 กันยายน พ.ศ. 2564

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1 เจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชิพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาประมงทะเล

2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชิพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสามารถขอและยื่นใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ซอยแจ้งสนิท1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 กันยายน 2564 ในเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพพท์หมายเลข 04525 4332

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างประจำ 13 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างประจำ 13 อัตรา ยื่นใบสมัครทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 17-27 สิงหาคม 2564

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ในสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1 ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,010 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการผลิต ระดับ 3
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15,010 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหาร พาณิชยศาสตร์ สังคมวิทยา อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศาสตร์ จิตวิทยา เกษตรศาสตร์

3 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ 3
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,010 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์สาขาภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร เคมี พฤกษศาสตร์ พืชศาสตร์ (พืชไร่-นา) โรคพืช การผลิตพืช เกษตรพืช ชีววิทยา คณิตศาสตร์ เคมีเทคนิค ชีวเคมี ธรณีวิทยา ปฐพีวิทยา ภูมิศาสตร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ

4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ข้อมูลการผลิต ระดับ 2
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 13,285 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทางบริหาร เลขานุการ พณิชยการ การตลาด การเงิน การธนาคาร สถิติ การขาย เกษตรกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ และโทรคมนาคม

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดำเนินการดังนี้
1 การยื่นใบสมัครให้ทำการเปิดหน้าเว็บไซต์ WWW.SUGARZONE.IN.TH
2 ทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร เพื่อกรอกข้อมูลของผู้สมัครในการสมัคร สอบคัดเลือก และให้สแกนแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายืนในการสมัครสอบ โดย นำส่งอีเมล เป็นไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 10 MB ไปยังอีเมล Personal@sugarzone.in.th กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ และรอรับอีเมลยืนยัน
3 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำส่งแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารหลักฐานในการสมัคร สอบคัดเลือกอย่างครบถ้วน ตามที่สำนักงานกำหนด และในวันสอบให้นำแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ตัวจริง ยื่นให้กับกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ จะถือว่าการรับสมัครเสร็จสมบูรณ์

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างประจำ 13 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างประจำ 13 อัตรา ยื่นใบสมัครทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 17-27 สิงหาคม 2564

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ในสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1 ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,010 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการผลิต ระดับ 3
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15,010 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหาร พาณิชยศาสตร์ สังคมวิทยา อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศาสตร์ จิตวิทยา เกษตรศาสตร์

3 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ 3
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,010 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์สาขาภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร เคมี พฤกษศาสตร์ พืชศาสตร์ (พืชไร่-นา) โรคพืช การผลิตพืช เกษตรพืช ชีววิทยา คณิตศาสตร์ เคมีเทคนิค ชีวเคมี ธรณีวิทยา ปฐพีวิทยา ภูมิศาสตร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ

4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ข้อมูลการผลิต ระดับ 2
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 13,285 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทางบริหาร เลขานุการ พณิชยการ การตลาด การเงิน การธนาคาร สถิติ การขาย เกษตรกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ และโทรคมนาคม

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดำเนินการดังนี้
1 การยื่นใบสมัครให้ทำการเปิดหน้าเว็บไซต์ WWW.SUGARZONE.IN.TH
2 ทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร เพื่อกรอกข้อมูลของผู้สมัครในการสมัคร สอบคัดเลือก และให้สแกนแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายืนในการสมัครสอบ โดย นำส่งอีเมล เป็นไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 10 MB ไปยังอีเมล Personal@sugarzone.in.th กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ และรอรับอีเมลยืนยัน
3 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำส่งแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารหลักฐานในการสมัคร สอบคัดเลือกอย่างครบถ้วน ตามที่สำนักงานกำหนด และในวันสอบให้นำแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ตัวจริง ยื่นให้กับกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ จะถือว่าการรับสมัครเสร็จสมบูรณ์