สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม 2564

ประกาศสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1)วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือสูงกว่า
2) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะความชำนาญด้านงานกราฟฟิก งานออกแบบ ด้านมัลติมีเดียถ่ายภาพ ตัดต่อวีดิโอ
3) มีทักษะในการเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป เว็ปไซด์

2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางบริหารธุรกิจ เลขานุการ/คอมพิวเตอร์/หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงที่สามารถปฏิบัติงานธุรการได้
2) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office ในระดับดี

3 ตำแหน่งพนักงานดูแลสถานที่
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น

4 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
2) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความชำนาญในหน้าที่
3) มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

5 ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) วุฒิการศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป

6 ตำแหน่งนักการภารโรง
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิการศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ
3. ขยัน มีใจรักบริการ

การับสมัครสอบ
ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 จังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 94 หมู่ 5 ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ทาง โทรศัพท์หมายเลข 0-5540-6009 หรือทางเว็ปไซด์ http://www.tps0-8.m-society.go.th โดยผู้สมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ถูกต้อง ครบถ้วนพร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริง และสำเนารับรอง ความถูกต้องอย่างละ 1 ชุด มายืนในวันรับสมัคร โดยผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของ : ตนเองว่าถูกต้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติในตำแหน่งที่สมัครนั้น หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัคร สอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน การรับสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

401338422
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x