แนวข้อสอบ ก.พ. ชุดที่1

คุณอาจจะสนใจ?

รับสมัครสอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป 23 อัตรา

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 26 อัตรา

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 28 อัตรา

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 156 อัตรา

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 52 อัตรา

ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก. ที่ปรับหลักสูตรใหม่. ทดลองทำคลิกที่นี่ “ตัวอย่างแบบทดสอบเข้ารับราชการ ที่ปรับหลักสูตรใหม่”

Welcome to your แนวข้อสอบกพ.ชุดที่1

1.ข้อความใดเป็นลำดับที่ 1
2.ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
3.ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4
4.ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
5.การพัฒนาวิสัยทัศน์ขององค์กรมีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น บางองค์กรอาจพัฒนาวิสัยทัศน์ขึ้นมาจากบุคคล ภายในองค์กร หรือจากบุคคลภายนอก หรือบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ประสานการดำเนินงานเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ของ องค์กร แต่ผู้บริหารระดับอาวุโสขององค์กรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาวิสัยทัศน์ขององค์กร และที่ ปรึกษาจะมีบทบาทเป็นผู้ประสานการดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ข้อความนี้เน้นความสำคัญเรื่องใด
6.เนื่องจากภาษาทุกภาษาเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม ประกอบกับผู้พูดภาษาต่างกันมีโอกาส ได้หยิบยืมภาษาของกันและกันด้วย... ข้อความต่อจากข้อความนี้ควรจะเป็นข้อความใด
7.รัฐบาลจะออกมาตรการบังคับจำกัดการทิ้งขยะและส่งเสริมการนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งออก กฎหมายอำนวยความสะดวกแก่องค์กรที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สาระสำคัญของข้อความนี้ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องใด
8.หลักฐานการใช้จารึกภาษามอญนั้นจำกัดบริเวณอยู่เฉพาะตัว ไม,อาจวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มชนซํ่งใช้ภาษมอญใน อาณาจักรหริภุญชัยจะเป็นกลุ่มชนที่สืบต่อการใช้ภาษามอญมาจากกลุ่มชนทางแถบภาคกลางของประเทศไทยด้วย หรือไม, เพราะยังไม,เคยพบจารึกบ่งบอกไว้อย่างชัดเจน ข้อใดตีความได้ถูกต้อง
9.ความเที่ยงธรรม คือ ความไม,ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความเป็นธรรม ความชอบธรรม คือ ความถูกต้องไม,ผิดระเบียบ แบบแผน ศีลธรรม หรือ กฎหมาย ข้อความใดใช้คำ “เที่ยงธรรม” หรือ “ชอบธรรม” ได้ถูกต้องตามความหมาย
10. คำบางคำนอกจากจะมีความหมายโดยตรงแล้ว ยังมีความหมายอื่นเพิ่มขึ้นด้วย ซํ่งเข้าใจคันเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มี พื้นฐานและประสบการณ์ร่วมกัน เมื่อใช้คำในความหมายโดยนัย คำนั้น ๆ จะหมายถึงสิ่งอื่นที่มิใช่ความหมาย ประจำคำ ข้อใดสอดคล้องกับข้อความ
11.เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดระเบียบการปกครองเมืองพัทยาใหม่ จึงกำหนดในบทเฉพาะ กาลให้สมาชิกสภาเมืองพัทยาที่มีอยู่เดิมพ้นจากตำแหน่ง และให้เสือกตั้งนายกเมืองพัทยาภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ พระราชบัญญํตนี้ใช้บังคับ ข้อสรุปใดถูกต้อง
12.การที่เราสามารถแก้ปัญหาได้ครั้งหนึ่ง ประโยชน์ที่ได้ไม,ใช่มีแต่เฉพาะผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาเท่านั้น หากแต่ จะมีผลสะท้อนกลับสู่ตัวผู้แก้ปัญหาเองด้วย คือ ได้เพิ่มประสบการณ์และสร้างความมั่นใจในตนเอง มากขึ้น ข้อความนี้กล่าวในลักษณะใด
13.การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซํ่งมีระยะเวลาติดต่อกัน จะเป็นในปีเดียวกันหรือไม,ก็ตาม ให้นับเป็นการลาครั้ง หนี้ง ล้าจำนวนวันลาครั้งหนี้งรวมกันเกินอำนาจของผู้มีอำนาจระดับใด ให้นำใบลาเสนอขึ้นไปตามลำดับจนถึงผู้มี อำนาจอนุญาต ข้อสรุปใดไม่ถูกต้อง
14.ข้อใดไม่ ใช่ลักษณะของผู้รักษาราชการแทน

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x