โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม เปิดสมัครครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย

คุณอาจจะสนใจ?

รับสมัครสอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป 23 อัตรา

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 26 อัตรา

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 28 อัตรา

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 156 อัตรา

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 52 อัตรา

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือน สัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 23 – 40 ปี
3. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เปิดรับสมัคร
4. มีบุคลิกและพฤติกรรมเหมาะสมกับวิชาชีพครู สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโรงเรียน
5. มีประสบการณ์ทางด้านการสอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. หลักฐานการสมัคร
1. ใบแสดงวุฒิ เช่น แบบรายงานแสดงผลการเรียน ปริญญาบัตร และทรานสคริปฉบับจริงพร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
4. บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
5. ใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมสำเนา 1 ชุด
6. ใบรับรองแพทย์
7. เกียรติบัตรหรือใบรับรองความสามารถ (ถ้ามี)
8. ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

3. การรับสมัคร
1. รับสมัครระหว่างวันที่ 23-30 เมษายน พ.ศ. 2564  ในเวลาราชการ 08.30- 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลหรือห้องประชาสัมพันธ์
2. ดำเนินการสัมภาษณ์ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00-12.00 น. ณ. ห้องราชพฤกษ์หรือลานการเวก     เลขที่ 94

3. โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม ซอย บางพรม (จรัญสนิทวงศ์ ซอย 35) แขวงบางพรม   เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ โทร. 080-7879723 ครูวลัยพร  ทองห่อ, โทร 097-2613362  ครูช่อผกา   แก้วนิล (หัวหน้าสำนักงานบุคคล), หรือ โทร. 02-4183116

โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา วุฒิป.ตรี เงินเดือน 21,000 บาท

คุณอาจจะสนใจ?

รับสมัครสอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป 23 อัตรา

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 26 อัตรา

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 28 อัตรา

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 156 อัตรา

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 52 อัตรา

โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา วุฒิป.ตรี เงินเดือน 21,000.-บาท  ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน -19 เมษายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)
ครั้งที่ 2/2564

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัคร
1.1) ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 21,000.- บาท

1.2) ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 21,000.- บาท

1.3) ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 21,000.- บาท

2) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1) อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
2.2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร
2.3) มีใบประกอบวิชาชีพครู
2.4) มีประสบการณ์ในการสอนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาอย่างน้อย 1 ปี (ต้องมีหลักฐานรับรองการทำงาน)
2.5) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่้อสัตย์ อดทนและขยัน

หมายเหตุ
ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณา)

3) การรับสมัคร

สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวอาภาพัชญ์ ขำอรุณ โทรศัพท์ 088-9515161 หรือที่โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาคารเรียนและฝึกความเป็นเลิศการผลิตครู (ตึก66)   สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยสมบูรณ์ ได้ที่ โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาคารเรียนและฝึกความเปนเลิศการผลิตครู (ตึก 66) รับสมัครระหว่างวันที่ 2-19 เมษายน 2564 ในวัน และเวลาราชการ

รับสมัครครูผู้สอน