โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัคร 26 ก.ค.-1ส.ค.2564

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัคร 26 ก.ค.-1ส.ค.2564
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนและแม่บ้านทําความสะอาด

ด้วยโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอน จํานวน 2 อัตรา และตําแหน่งแม่บ้านทําความสะอาด จํานวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1.ตําแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการจ้าง คือสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนตามโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) หมวดเงินรายได้ของสถานศึกษา ระยะเวลาการจ้าง 1 ปีงบประมาณ
1.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
1) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า
2) เพศชายหรือเพศหญิง อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป
3) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
7) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

8) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ จําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา

9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
10) มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานสํานักงาน เช่น Microsoft word , excel, power point และการใช้ระบบ Internet
11) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ตําแหน่งครูผู้สอน ครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการจ้าง คือสอนวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนตามโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) อัตราค่าจ้าง 25,000 บาทต่อเดือนต่อคน จากหมวดเงินรายได้ของสถานศึกษา ระยะเวลาการจ้าง 1 ปีงบประมาณ
2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
1) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า
2) เพศชายหรือเพศหญิง อายุระหว่าง 25 – 50 ปี
3) เป็นเจ้าของภาษา (Native Speakers ได้แก่ English , America , Canada , Australia,New Zealand)
4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ จําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
7) มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานสํานักงาน เช่น Microsoft word , excel ,power point และการใช้ระบบ Internet
8) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. ตําแหน่งแม่บ้านทําความสะอาด จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) หมวดเงินรายได้ของสถานศึกษา ระยะเวลาการจ้าง 1 ปีงบประมาณ
3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) ทําความสะอาดบริเวณอาคารเรียนต่างๆ ห้องน้ํา พื้นอาคารเรียน ระเบียงอาคารห้องพิเศษต่างๆ ฯลฯ
2) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) เพศหญิง อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
3) วุฒิการศึกษาขั้นต่ํา ประถมศึกษาปีที่ 6
4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
5) ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
6) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
7) สามารถปฏิบัติงานได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในการบริการ
8) มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความอดทน รักความสะอาด

กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องวิชาการโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ –  เอกสารแนบประกาศ

 

 

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา สมัคร 4 – 14 กรกฎาคม 2564

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา สมัคร 4 – 14 กรกฎาคม 2564
ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ และนักการภารโรง

โดยมีรายละเอียดดังนี้

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างในตำแหน่ง
– ครูอัตราจ้าง (กลุ่มวิชาเกษตร) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,240 บาท

– เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,240 บาท

– เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,240 บาท

– นักการภารโรง จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 8,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ดูที่รายละเอียดประกาศรับสมัคร

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานดวยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารกันเกรา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4251 1188 โทรสาร 0 4251 1647 ตั้งแต่วันที่ 4 – 14 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา จ8.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

เอกสารประกอบการสมัครสอบ 

 

 

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม เปิดสมัครครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือน สัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 23 – 40 ปี
3. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เปิดรับสมัคร
4. มีบุคลิกและพฤติกรรมเหมาะสมกับวิชาชีพครู สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโรงเรียน
5. มีประสบการณ์ทางด้านการสอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. หลักฐานการสมัคร
1. ใบแสดงวุฒิ เช่น แบบรายงานแสดงผลการเรียน ปริญญาบัตร และทรานสคริปฉบับจริงพร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
4. บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
5. ใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมสำเนา 1 ชุด
6. ใบรับรองแพทย์
7. เกียรติบัตรหรือใบรับรองความสามารถ (ถ้ามี)
8. ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

3. การรับสมัคร
1. รับสมัครระหว่างวันที่ 23-30 เมษายน พ.ศ. 2564  ในเวลาราชการ 08.30- 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลหรือห้องประชาสัมพันธ์
2. ดำเนินการสัมภาษณ์ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00-12.00 น. ณ. ห้องราชพฤกษ์หรือลานการเวก     เลขที่ 94

3. โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม ซอย บางพรม (จรัญสนิทวงศ์ ซอย 35) แขวงบางพรม   เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ โทร. 080-7879723 ครูวลัยพร  ทองห่อ, โทร 097-2613362  ครูช่อผกา   แก้วนิล (หัวหน้าสำนักงานบุคคล), หรือ โทร. 02-4183116

โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา วุฒิป.ตรี เงินเดือน 21,000 บาท

สมัคร งาน ราชการ,สอบ ราชการ,สมัคร สอบ ราชการ,เปิด สอบ ราชการ,สมัคร ราชการ,งาน ราชการ ที่ เปิด สอบ,เปิด สอบ งาน ราชการ,งาน ราชการ เปิด สอบ,สอบ พนักงาน ราชการ,งาน ราชการ ภาค กลาง,งาน ราชการ ภาค อีสาน,งาน ราชการ ก พ,ราชการ เปิด สอบ,งาน ราชการ ไม่ ต้อง ผ่าน ก พ,งาน ราชการ วัน นี้,สมัคร งาน ราชการ ภาค อีสาน

โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา วุฒิป.ตรี เงินเดือน 21,000.-บาท  ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน -19 เมษายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)
ครั้งที่ 2/2564

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัคร
1.1) ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 21,000.- บาท

1.2) ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 21,000.- บาท

1.3) ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 21,000.- บาท

2) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1) อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
2.2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร
2.3) มีใบประกอบวิชาชีพครู
2.4) มีประสบการณ์ในการสอนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาอย่างน้อย 1 ปี (ต้องมีหลักฐานรับรองการทำงาน)
2.5) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่้อสัตย์ อดทนและขยัน

หมายเหตุ
ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณา)

3) การรับสมัคร

สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวอาภาพัชญ์ ขำอรุณ โทรศัพท์ 088-9515161 หรือที่โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาคารเรียนและฝึกความเป็นเลิศการผลิตครู (ตึก66)   สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยสมบูรณ์ ได้ที่ โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาคารเรียนและฝึกความเปนเลิศการผลิตครู (ตึก 66) รับสมัครระหว่างวันที่ 2-19 เมษายน 2564 ในวัน และเวลาราชการ

รับสมัครครูผู้สอน