งานราชการ แนะนำ และข่าวสาร พร้อมแนวข้อสอบ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 พฤษภาคม 2564

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เงินเดือน 18,000 บาท
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา ทางปรัชญา หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางจิตวิทยา

2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
เงินเดือน 18,000 บาท
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
เงินเดือน 18,000 บาท
จำนวน 1อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขารัฐศาสตร์ทางบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางการบริหารงานบุคคล หรือทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เงินเดือน 18,000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์

5. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เงินเดือน 19,500 บาท
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

6. ตำแหน่ง พนักงานบุคคล
เงินเดือน 13,800 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://nsc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่

ข้อสอบ ก.พ.(ภาค ก) ออนไลน์ ข้อสอบอนุกรม ชุดที่ 1

ข้อสอบ อนุกรม ก.พ. เป็นข้อสอบที่ให้หาตัวเลขถัดไป ที่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงสอดคล้องกับโจทย์ โดยอนุกรมจะมีทั้งอนุกรมชุดเดียว และอนุกรมที่ซ้อนกันมากกว่า 1 ชุด

Welcome to your ข้อสอบ ก.พ.(ภาค ก) ออนไลน์ ข้อสอบอนุกรม ชุดที่ 1

1. 3 9 6 16 11 25 18 36 ?
2. 68 83 128 203 ?
3. 50 48 52 49 ?
4. 9072 3024 756 252 63 ?
5. 4 8 1 10 -2 14 ?
6. 47 53 62 74 ?
7. 160 175 250 625 ?
8. 13 15 21 17 27 19 ?
9. 100 50 10 5 ?
10. 0.06 0.12 0.36 1.44 ?

แนวข้อสอบ ก.พ. ชุดที่1

ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก. ที่ปรับหลักสูตรใหม่. ทดลองทำคลิกที่นี่ “ตัวอย่างแบบทดสอบเข้ารับราชการ ที่ปรับหลักสูตรใหม่”

Welcome to your แนวข้อสอบกพ.ชุดที่1

1.ข้อความใดเป็นลำดับที่ 1
2.ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
3.ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4
4.ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
5.การพัฒนาวิสัยทัศน์ขององค์กรมีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น บางองค์กรอาจพัฒนาวิสัยทัศน์ขึ้นมาจากบุคคล ภายในองค์กร หรือจากบุคคลภายนอก หรือบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ประสานการดำเนินงานเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ของ องค์กร แต่ผู้บริหารระดับอาวุโสขององค์กรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาวิสัยทัศน์ขององค์กร และที่ ปรึกษาจะมีบทบาทเป็นผู้ประสานการดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ข้อความนี้เน้นความสำคัญเรื่องใด
6.เนื่องจากภาษาทุกภาษาเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม ประกอบกับผู้พูดภาษาต่างกันมีโอกาส ได้หยิบยืมภาษาของกันและกันด้วย... ข้อความต่อจากข้อความนี้ควรจะเป็นข้อความใด
7.รัฐบาลจะออกมาตรการบังคับจำกัดการทิ้งขยะและส่งเสริมการนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งออก กฎหมายอำนวยความสะดวกแก่องค์กรที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สาระสำคัญของข้อความนี้ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องใด
8.หลักฐานการใช้จารึกภาษามอญนั้นจำกัดบริเวณอยู่เฉพาะตัว ไม,อาจวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มชนซํ่งใช้ภาษมอญใน อาณาจักรหริภุญชัยจะเป็นกลุ่มชนที่สืบต่อการใช้ภาษามอญมาจากกลุ่มชนทางแถบภาคกลางของประเทศไทยด้วย หรือไม, เพราะยังไม,เคยพบจารึกบ่งบอกไว้อย่างชัดเจน ข้อใดตีความได้ถูกต้อง
9.ความเที่ยงธรรม คือ ความไม,ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความเป็นธรรม ความชอบธรรม คือ ความถูกต้องไม,ผิดระเบียบ แบบแผน ศีลธรรม หรือ กฎหมาย ข้อความใดใช้คำ “เที่ยงธรรม” หรือ “ชอบธรรม” ได้ถูกต้องตามความหมาย
10. คำบางคำนอกจากจะมีความหมายโดยตรงแล้ว ยังมีความหมายอื่นเพิ่มขึ้นด้วย ซํ่งเข้าใจคันเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มี พื้นฐานและประสบการณ์ร่วมกัน เมื่อใช้คำในความหมายโดยนัย คำนั้น ๆ จะหมายถึงสิ่งอื่นที่มิใช่ความหมาย ประจำคำ ข้อใดสอดคล้องกับข้อความ
11.เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดระเบียบการปกครองเมืองพัทยาใหม่ จึงกำหนดในบทเฉพาะ กาลให้สมาชิกสภาเมืองพัทยาที่มีอยู่เดิมพ้นจากตำแหน่ง และให้เสือกตั้งนายกเมืองพัทยาภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ พระราชบัญญํตนี้ใช้บังคับ ข้อสรุปใดถูกต้อง
12.การที่เราสามารถแก้ปัญหาได้ครั้งหนึ่ง ประโยชน์ที่ได้ไม,ใช่มีแต่เฉพาะผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาเท่านั้น หากแต่ จะมีผลสะท้อนกลับสู่ตัวผู้แก้ปัญหาเองด้วย คือ ได้เพิ่มประสบการณ์และสร้างความมั่นใจในตนเอง มากขึ้น ข้อความนี้กล่าวในลักษณะใด
13.การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซํ่งมีระยะเวลาติดต่อกัน จะเป็นในปีเดียวกันหรือไม,ก็ตาม ให้นับเป็นการลาครั้ง หนี้ง ล้าจำนวนวันลาครั้งหนี้งรวมกันเกินอำนาจของผู้มีอำนาจระดับใด ให้นำใบลาเสนอขึ้นไปตามลำดับจนถึงผู้มี อำนาจอนุญาต ข้อสรุปใดไม่ถูกต้อง
14.ข้อใดไม่ ใช่ลักษณะของผู้รักษาราชการแทน

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ และพนักงานราชการ 67 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ และพนักงานราชการ จำนวน 67 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 14 อัตรา
2 นายทหารชั้นประทวน จำนวน 8 อัตรา
3. พนักงานราชการ จำนวน 45 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://opsd.thaijobjob.com/

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม เปิดสมัครครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือน สัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 23 – 40 ปี
3. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เปิดรับสมัคร
4. มีบุคลิกและพฤติกรรมเหมาะสมกับวิชาชีพครู สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโรงเรียน
5. มีประสบการณ์ทางด้านการสอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. หลักฐานการสมัคร
1. ใบแสดงวุฒิ เช่น แบบรายงานแสดงผลการเรียน ปริญญาบัตร และทรานสคริปฉบับจริงพร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
4. บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
5. ใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมสำเนา 1 ชุด
6. ใบรับรองแพทย์
7. เกียรติบัตรหรือใบรับรองความสามารถ (ถ้ามี)
8. ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

3. การรับสมัคร
1. รับสมัครระหว่างวันที่ 23-30 เมษายน พ.ศ. 2564  ในเวลาราชการ 08.30- 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลหรือห้องประชาสัมพันธ์
2. ดำเนินการสัมภาษณ์ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00-12.00 น. ณ. ห้องราชพฤกษ์หรือลานการเวก     เลขที่ 94

3. โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม ซอย บางพรม (จรัญสนิทวงศ์ ซอย 35) แขวงบางพรม   เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ โทร. 080-7879723 ครูวลัยพร  ทองห่อ, โทร 097-2613362  ครูช่อผกา   แก้วนิล (หัวหน้าสำนักงานบุคคล), หรือ โทร. 02-4183116

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 20 พฤษภาคม 2564

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
เงินเดือน 13800 บาท
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนา
เงินเดือน 18000 บาท
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เงินเดือน 18000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
เงินเดือน 18000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

5. ตำแหน่ง นิติกร
เงินเดือน 18000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

6. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เงินเดือน 18000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 20 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://onab.thaijobjob.com/

ธนาคาร ไทยเครดิต รับสมัครพนักงานประจำ กรุงเทพ/ตจว. เงินเดือนดี สวัสดิการพร้อม

ประกาศรับสมัครงานธนาคาร จำนวน 128 ตำแหน่ง โดยธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประจำของธนาคาร ปฏิบัติงานในสาขากรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัดทั่วประเทศ

สมัครงานธนาคารไทยเครดิตมีตำแหนงว่างดังนี้

 1. Teller
 2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (สินเชื่อบ้าน)
 3. เจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ (PCA)ประจำเกาะสมุย(S)
 4. เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต เขื่องใน (อุบลราชธานี)(I2)
 5. Call Center
 6. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collector)
 7. เจ้าหน้าที่ธุรการ
 8. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา (Teller) สาขา ซีคอนบางแค
 9. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา (Teller) สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ
 10. เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ (สินเชื่อบ้าน)
 11. เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อเพื่อธุรกิจ อุตรดิตถ์ (N2)
 12. Compliance
 13. MIS
 14. Marketing & Activities
 15. เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจสัมพันธ์ หลังสวน/ชุมพร (C2)
 16. Business Development (Manager – AVP)
 17. ผู้จัดการทีมสินเชื่อนาโนเครดิต สาขา สมเด็จ (กาฬสินธุ์) (Team…
 18. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา (Teller) สาขา สมุทรปราการ
 19. เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต มหาสารคาม,บรบือ (I2)
 20. Call Center
 21. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (สินเชื่อบ้าน)
 22. เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส MIS
 23. พนักงานสัญญาจ้าง 1 ปี
 24. ตรวจสอบภายในและสาขาธนาคาร
 25. Relationship Manager (ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์) Base on Head Office
 26. ผู้จัดการทีมเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม
 27. Internal Audit
 28. จัดซื้อ
 29. DSA สินเชื่อบ้าน (พนักงานประจำ)
 30. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (FCR) ภาคเหนือ
 31. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา (Teller) สาขา ซีคอน ศรีนครินทร์
 32. เจ้าหน้าที่สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์(PCA)ประจำโซนพานทอง (ชลบุรี) (E)
 33. MIS (ผู้จัดการ)
 34. ผู้จัดการทีมสินเชื่อนาโนเครดิต สาขาเพชรบุรี (Team Manager) (C2) ด่วน
 35. ผู้จัดการจัดซื้อ
 36. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (FCR) กรุงเทพและปริมณฑล
 37. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา (Teller) สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
 38. Sales Force Effectiveness
 39. Relationship Manager (ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์) Base on Head Office
 40. Audit Developer
 41. Team Manager (สินเชื่อบ้าน/สินเชื่อธุรกิจรายย่อย) ประจำสำนักงานใหญ่
 42. เจ้าหน้าที่สินเชื่อไมโครไฟแแนท์ บึงสามพัน/เพชรบูรณ์ (N2)
 43. IT Service Management
 44. Compliance
 45. Cash Management Officer
 46. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา (Teller) สาขา สมุทรสาคร
 47. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collector)
 48. React Developer
 49. cashier สาขา Central พระราม2
 50. เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการเเละสถานที่ (เพศชายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 51. Quality Assurance
 52. OA supervisor
 53. Software tester
 54. Call Center
 55. ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (RM) ประจำสาขาและสำนักงานใหญ่
 56. พนักงานขับรถผู้บริหาร ประจำที่ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย…
 57. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม(Field…
 58. Business Analyst
 59. Java Developer
 60. ตรวจสอบภายในและสาขาธนาคาร
 61. ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager) ประจำ HQ
 62. ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (RM) ประจำสาขาและสำนักงานใหญ่ – บริษัท…
 63. Graphic Design
 64. Automater
 65. IT Asset Management – Manager
 66. จัดซื้อ
 67. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม พื้นที่ วังน้อย, สิชล, มหาสารคาม…
 68. หัวหน้เร่งรัดหนี้สินทางภาคสนาม
 69. ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (สินเชื่อบ้าน/สินเชื่อธุรกิจรายย่อย…
 70. เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อไมโครไฟแนนท์PCA(ประจวบคีรีขันธ์)(C2)
 71. ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์
 72. ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager) สินเชื่อบ้าน สาขา…
 73. MIS – บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai…
 74. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา (Teller) สาขา ซีคอน ศรีนครินทร์
 75. Test leader & Automated tester
 76. Team Manager (สินเชื่อบ้าน/สินเชื่อธุรกิจรายย่อย…
 77. MIS Analyst
 78. React Developer – บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด…
 79. Front-End Developer (Thai Micro Digital Solutions-บริษัทในเครือ)
 80. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา (Teller) สาขา สมุทรปราการ
 81. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (สินเชื่อบ้าน)
 82. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม(Field…
 83. ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานซ่อมบำรุงอาคาร
 84. ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (สินเชื่อบ้าน/สินเชื่อธุรกิจรายย่อย…
 85. MIS
 86. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (MIS) เร่งรัดหนี้สิน
 87. เจ้าหน้าที่ธุรการ
 88. เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการเเละสถานที่ (เพศชายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 89. IT Service Management
 90. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (FCR) ภาคอีสาน
 91. ตรวจสอบภายในและสาขาธนาคาร
 92. IT Asset Management – Manager – บริษัท ธนาคารไทยเครดิต…
 93. ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (สินเชื่่อบ้าน) ประจำสำนักงานใหญ่
 94. พนักงานสัญญาจ้าง 1 ปี
 95. เจ้าหน้าที่ส่วนงานซ่อมเเซมระบบอาคารสถานที่
 96. เจ้าหน้าที่ Call Center ด่วน
 97. Audit Developer
 98. ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager) สินเชื่อบ้าน สาขา…
 99. ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager) สินเชื่อบ้าน สาขา…
 100. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อบ้าน
 101. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (FCR) กรุงเทพและปริมณฑล
 102. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา (Teller) สาขา สมุทรสาคร
 103. เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต สาขาย่านตาขาว (ตรัง)(S)
 104. SME Relationship Manager ประจำ HQ, Up Country
 105. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา (Teller) สาขา เดอะมออล์ บางแค
 106. เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต สาขาพาหุรัด (ฺB2)
 107. Business Development (Manager – AVP)
 108. ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์
 109. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (FCR) ภาคใต้
 110. ผู้จัดการทีมเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม
 111. MIS (ผู้จัดการ)
 112. Collection Supervisor
 113. Compliance Assistance Manager
 114. MIS
 115. ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager) ประจำ HQ
 116. เจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อไมโครไฟแนนท์ ปทุมธานี (C1)
 117. JAVA Developer
 118. เจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ (PCA)โซนสะพานสี่(ระยอง)(E)
 119. เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต พัทยา(E)
 120. Programmer Mobile Application
 121. เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม ประจำศรีราชา(E)
 122. เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม ประจำภูเก็ต(S)
 123. เจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน PCA รังสิต (ด่วน) (ฺB1)
 124. เจ้าหน้าที่ Call Center
 125. MIS (ผู้จัดการ)
 126. เจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน PCA มุกดาหาร(I1)
 127. Traning Manager (AM – Mgr)
 128. เจ้าหน้าที่สินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน หลังสวน (ชุมพร) (C2)

คลิก>>>สมัครงานธนาคารไทยเครดิต

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบราชการ จำนวน 9 อัตรา

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา รายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

3.ตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

4.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง

5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการบัญชี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

6.ตำแหน่งเจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด
หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

7.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

8.ตำแหน่งนายช่างโลหะปฏิบัติงาน

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคการหล่อ จากสถาบันการศึกษา
ที่ ก.พ. รับรอง

9.ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครงาน

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครงาน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้-27 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสมัครสอบราชการ จำนวน 28 อัตรา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 28 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

หน่วยที่ ๑ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการจำนวนตำแหน่งว่าง ๒ อัตรา

หน่วยที่ ๒ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวนตำแหน่งว่าง ๒ อัตรา

หน่วยที่ ๓ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการจำนวนตำแหน่งว่าง ๔ อัตรา

หน่วยที่ ๔ ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการจำนวนตำแหน่งว่าง ๑ อัตรา

หน่วยที่ ๕ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน)จำนวนตำแหน่งว่าง ๕ อัตรา

หน่วยที่ ๖ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ)จำนวนตำแหน่งว่าง ๒ อัตรา

หน่วยที่ ๗ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ)จำนวนตำแหน่งว่าง ๒ อัตรา

หน่วยที่ ๘ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา)จำนวนตำแหน่งว่าง ๑ อัตรา

หน่วยที่ ๙ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านคหกรรม)จำนวนตำแหน่งว่าง ๑ อัตรา

หน่วยที่ ๑๐ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไฟฟ้า)จำนวนตำแหน่งว่าง ๒ อัตรา

หน่วยที่ ๑๑ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้และก่อสร้าง)จำนวนตำแหน่งว่าง ๓ อัตรา

หน่วยที่ ๑๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวนตำแหน่งว่าง ๑ อัตรา

หน่วยที่ ๑๓ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวนตำแหน่งว่าง ๒ อัตรา

เงินเดือนที่ได้รับ

– ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

– ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครงาน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://djop.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำนักงาน ป.ย.ป เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 8 อัตรา

สำนักงาน ป.ย.ป เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 เมษายน 2564

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา เดือน 15000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://sto.thaijobjob.com/

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส. 8 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานราชการ  โดยสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน (สวร.)  หรือ กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งงานว่างจำนวน 8 ตำแหน่ง  สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19-23 เมษายน 2564 โดยมีตำแหน่งที่เปิดสอบดังนี้

 1. นายช่างไฟฟ้า (สวร.) จำนวน 1 อัตรา
 2. พนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.8) จำนวน 1 อัตรา
 3. ช่างซ่อมบำรุง ชั้น 2 (สวพ.8) จำนวน 1 อัตรา
 4. เจ้าหน้าที่สถิติ (สวพ.8) จำนวน 1 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่ธุรการ (สวพ.8) จำนวน 1 อัตรา
 6. เจ้าพนักงานธุรการ (สวพ.8) จำนวน 1 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.8) จำนวน 1 อัตรา
 8. นักวิชาการเกษตร (สวพ.8) จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ สมัครงานราชการ กรมวิชาการเกษตร ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน (สวร.) บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 19-23 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 อัตรา โดย สอบ.net

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม)
เงินเดือน 13800 บาท
จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่กองก่อสร้างและบำรุงรักษา)
เงินเดือน 13800 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่กองแผนงาน)
เงินเดือน 13800 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานที่ กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน)
เงินเดือน 13800 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

5. พนักงานราชการ
ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน)
เงินเดือน 13800 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน)
เงินเดือน 13800 บาท
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เงินเดือน 13800 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
เงินเดือน 13800 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เงินเดือน 18000 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

10. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เงินเดือน 13800 บาท
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาการตลาด หรือ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

11. นายช่างโยธา
เงินเดือน 13800 บาท
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ สาขาวิชาสำรวจ

12. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
เงินเดือน 13800 บาท
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกลหรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com/

1618790991

แนวข้อสอบ

ไม่พบเรื่อง

หมวดหมู่งาน