งานราชการ แนะนำ และข่าวสาร พร้อมแนวข้อสอบ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดสอบราชการ 12 อัตรา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2564

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

2. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com/

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 42 อัตรา

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 42 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 12 เมษายน 2564

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 42 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ผู้สมัครสอบต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีประมง หรือสาขาวิชาประมง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ
(2) ผู้สมัครสอบต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ
(3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 12 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://fisheries.thaijobjob.com/

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเปิดสอบ 67 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ และพนักงานราชการ จำนวน 67 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 14 อัตรา
2 นายทหารชั้นประทวน จำนวน 8 อัตรา
3. พนักงานราชการ จำนวน 45 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://opsd.thaijobjob.com/

1617320492

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 12 อัตรา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2564

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

2. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com/

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเปิดสอบ16 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการสิทธิมนุษยชน
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวน 11 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมายหรือทางสังคมศาสตร์

2. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์

3. ตำแหน่ง นักบัญชี
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี

4. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์

การรับสมัครสอบ
ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://nhrc.thaijobjob.com/

โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา วุฒิป.ตรี เงินเดือน 21,000 บาท

โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา วุฒิป.ตรี เงินเดือน 21,000.-บาท  ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน -19 เมษายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)
ครั้งที่ 2/2564

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัคร
1.1) ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 21,000.- บาท

1.2) ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 21,000.- บาท

1.3) ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 21,000.- บาท

2) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1) อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
2.2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร
2.3) มีใบประกอบวิชาชีพครู
2.4) มีประสบการณ์ในการสอนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาอย่างน้อย 1 ปี (ต้องมีหลักฐานรับรองการทำงาน)
2.5) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่้อสัตย์ อดทนและขยัน

หมายเหตุ
ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณา)

3) การรับสมัคร

สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวอาภาพัชญ์ ขำอรุณ โทรศัพท์ 088-9515161 หรือที่โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาคารเรียนและฝึกความเป็นเลิศการผลิตครู (ตึก66)   สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยสมบูรณ์ ได้ที่ โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาคารเรียนและฝึกความเปนเลิศการผลิตครู (ตึก 66) รับสมัครระหว่างวันที่ 2-19 เมษายน 2564 ในวัน และเวลาราชการ

รับสมัครครูผู้สอน

กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 48 อัตรา

กรมการขนส่งทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2564 จํานวน 48 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
กลุ่มที่ 1 พลขับ จำนวน 29 อัตรา (ชาย)
– พลขับ จำนวน 27 อัตรา
– ผช. นายสิบยุทธการ จำนวน 1 อัตรา
– ผช. หัวหน้ารถ จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มที่ 2 กลุ่มทักษะช่างซ่อม จำนวน 11 อัตรา (ชาย)
– ช่างซ่อม ฮ. จำนวน 2 อัตรา
– ช่างซ่อมโครงสร้าง จำนวน 2 อัตรา
– ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 3 อัตรา
– ช่างยานยนต์ จำนวน 2 อัตรา
– ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 2 อัตรา

กลุ่มที่ 3 เสมียน จำนวน 7 อัตรา (ชาย)
– เสมียน จำนวน 4 อัตรา
– นายสิบตรวจสอบการเคลื่อนย้าย จำนวน 1 อัตรา
– นายสิบการเคลื่อนย้าย จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มที่ 4 เสมียน จำนวน 1 อัตรา (หญิง)
– เสมียน จำนวน 4 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันราชการ เวลา 08.30 – 16.00 ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 เมษายน 2564 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

64-03-29-ตารางกำหนดวันรับสมัคร-ทหารกองหนุน

กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครพนักงานหมุนเวียน 3 อัตรา

กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานหมุนเวียน จำนวน 3 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (กฎหมาย) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตตำแหน่ง:ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์

2.ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (นโยบายและแผนงานโครงการ) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, รัฐศาสตร์, การบัญชี, การเงิน, การธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์หรือสถิติ

การรับสมัครงาน

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครงาน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dit.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 20-30 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบราชการ 10 อัตรา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 5,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

การรับสมัครงาน

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครงาน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชดาร

cad2021042_1

กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกกำลังพลสำรอง และทหารกองหนุนเป็นทหารอาสา 242 อัตรา

กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกกำลังพลสำรอง และทหารกองหนุนเข้าเป็นทหารอาสาของกองทัพบก จำนวน 242 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 63 อัตรา

2.ผู้ช่วยนายทหารธุรการและกำลังพล จำนวน 7 อัตรา

3.ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก จำนวน 56 อัตรา

4.นายทหารประทวน จำนวน 179 อัตรา

5.หัวหน้าชุดยิง จำนวน 168 อัตรา

6.พลขับรถ จำนวน 11 อัตรา

การรับสมัครงาน

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครงาน สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 23 เมษายน 2564 ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และมณฑลทหารบกทั่วประเทศ

Army_TDC_03

แนวข้อสอบ

ไม่พบเรื่อง

หมวดหมู่งาน